Algemene voorwaarden Studio Busser


Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Studio Busser: het KvK geregistreerde bedrijf onder nummer 68493681 gevestigd te ‘s-Hertogenbosch

Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Studio Busser te bepalen werkzaamheden die door Studio Busser verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische en ontwerp werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische en ontwerp werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
De opdrachtgever: De opdrachtgever in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen Studio Busser en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Studio Busser zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Studio Busser, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Studio Busser en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes
Offertes van Studio Busser zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
De door Studio Busser gemaakte offertes, begrotingen en voorcalculaties zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Studio Busser heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.
Studio Busser is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door De opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Studio Busser daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Studio Busser anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Busser niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
De opdrachtgever verstrekt Studio Busser tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Studio Busser zich jegens de opdrachtgever verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Studio Busser. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Studio Busser aan de opdrachtgever van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de opdrachtgever aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de opdrachtgever van het uitvoeren van werkzaamheden door Studio Busser overeenkomstig de offerte.
Studio Busser heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
Studio Busser voert de werkzaamheden in het kader van de opdrachtovereenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Studio Busser het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Studio Busser zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.
Studio Busser verplicht zich tot maximale inspanning opdat de
overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
Studio Busser aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
Studio Busser is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Studio Busser is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Studio Busser kenbaar behoorde te zijn.
Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Studio Busser de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door Studio Busser of door Studio Busser ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk en minderwerk

1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Studio Busser in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, en aannemelijk is dat Studio Busser hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Studio Busser is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
In afwijking van lid 1 zal Studio Busser geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Studio Busser kunnen worden toegerekend.
In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Studio Busser recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De opdracht tussen Studio Busser en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Studio Busser dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 Tarieven
Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van Studio Busser vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
2. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Studio Busser naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Studio Busser onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Studio Busser in rekening gebracht, (ii) hetgeen
in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
In het tarief van Studio Busser is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.
4. Bedragen zijn exclusief BTW.
Indien Studio Busser met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is Studio Busser niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.
6. Studio Busser heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
opdrachtgever is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
8. Studio Busser zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Studio Busser zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
9. Indien opdrachtgever de door Studio Busser kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Studio Busser genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden en facturen
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en Studio Busser anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft Studio Busser het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van Studio Busser.
Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan Studio Busser de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Studio Busser op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Studio Busser heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Studio Busser kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Studio Busser kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
De opdrachtgever zal de factuur van Studio Busser op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Studio Busser heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie.
De opdrachtgever verricht de aan Studio Busser verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Studio Busser heeft verstrekt.
Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang De opdrachtgever enige uitstaande factuur van Studio Busser nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Studio Busser dan ook.
Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de De opdrachtgever, heeft Studio Busser na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Studio Busser aan te wijzen RA/AA accountant.
In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de De opdrachtgever dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de De opdrachtgever. Bovendien zal de De opdrachtgever alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Studio Busser voldoen.

Artikel 10 Afsluiting opdracht
De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Studio Busser, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 11 Bewijsexemplaar en internet
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Studio Busser te doen toekomen.
De opdrachtgever zal Studio Busser vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Studio Busser verstrekken.

Artikel 12 Levering
Beelddragers worden geleverd in het pand waar Studio Busser zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever tot het moment dat de Beelddragers door Studio Busser onbeschadigd retour zijn ontvangen.
Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever.
Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Studio Busser vastgesteld.
Indien Studio Busser en de opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Studio Busser het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Artikel 13 Bezit/eigendom Beelddragers
Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de opdrachtgever blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Studio Busser zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Studio Busser.
Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de opdrachtgever deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Studio Busser.
Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Studio Busser is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de opdrachtgever gehouden de schade die Studio Busser hierdoor lijdt te vergoeden.
Beelddragers blijven eigendom van Studio Busser. De opdrachtgever heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 14 Zichtzendingen
Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de opdrachtgever binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de opdrachtgever binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de opdrachtgever gehouden de schade die Studio Busser hierdoor lijdt te vergoeden.
De opdrachtgever is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Studio Busser, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
Alle door Studio Busser geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Studio Busser totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Studio Busser gesloten opdrachten is nagekomen.
Concepten, ontwerpen, methodieken, benamingen, afbeeldingen, proefopnamen en tekeningen mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gemaakt. Zij mogen alleen worden gebruikt door opdrachtnemer. De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de concepten, ontwerpen, methodieken, benamingen, afbeeldingen en tekeningen. Hij zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens voorzover dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht door opdrachtnemer. De opdrachtgever zal alle derden verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven. Indien hij handelt in strijd met deze bepaling, zal hij zonder enige aanmaning of ingebrekestelling een dadelijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verbeuren aan opdrachtnemer van € 1.000,-. Deze boete laat de overige rechten van opdrachtnemer, waaronder die op schadevergoeding, onverlet.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Studio Busser zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Door Studio Busser geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
Voor het geval dat Studio Busser zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Studio Busser of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Studio Busser zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 16 Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Studio Busser.

Artikel 17 Licentie en sublicenties
Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Studio Busser is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Studio Busser, hebben bedoeld.
Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
Indien door Studio Busser toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Artikel 18 Naamsvermelding
De naam van Studio Busser dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Studio Busser een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Studio Busser gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
Wanneer de opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Studio Busser op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de opdrachtgever tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Studio Busser tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

Artikel 19 Rechten van derden
De opdrachtgever die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De opdrachtgever vrijwaart Studio Busser van alle aanspraken te dier zake.
Studio Busser is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Artikel 20 Onderzoek, reclames en klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Studio Busser. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Studio Busser in staat is adequaat te reageren.
Indien een klacht gegrond is, zal Studio Busser de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Studio Busser slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
Artikel 21 Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden
Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft Studio Busser recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Studio Busser desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden
5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Studio Busser extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 22 Opschorting en ontbinding
1. Studio Busser is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
Na het sluiten van de opdracht Studio Busser ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Studio Busser bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studio Busser op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Studio Busser de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
4. Studio Busser behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 23 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Indien Studio Busser aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Studio Busser het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
Artikel 24 Aansprakelijkheid
Voor elke door Studio Busser aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Studio Busser kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Studio Busser is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
Indien Studio Busser aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Studio Busser in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.
Artikel 25 Vrijwaringen
opdrachtgever vrijwaart Studio Busser voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Indien opdrachtgever aan Studio Busser informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 26 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 27 Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studio Busser geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Busser niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Studio Busser, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
Studio Busser heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Busser zijn verplichtingen had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover Studio Busser ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Busser gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.
Artikel 28 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Studio Busser gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Studio Busser zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Studio Busser niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 29 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Studio Busser zich de rechten en bevoegdheden voor die Studio Busser toekomen op grond van de Auteurswet.
Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Studio Busser. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Studio Busser.
Alle door Studio Busser verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Studio Busser verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Studio Busser openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Studio Busser behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 30 Geschillen
In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 31 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen Studio Busser en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 32 Website Studio Busser
Alle content van de website is eigendom van Studio Busser en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.